Nhắc đến những danh nhân lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, ta không thể không nhắc đến Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại đã dẫn dắt nhân dân ta đi đến thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Không chỉ là một nhà cách mạng tài ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà văn hóa lớn, một nhà thơ tài hoa, và là một tấm gương sáng về đạo đức và lối sống.

1. Giới thiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, và cuối cùng là Hồ Chí Minh), là một nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà thơ, nhà văn hóa lớn, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được xem là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Đôi nét về chủ tịch Hồ Chí Minh
Đôi nét về chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại Làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người từng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-1969)

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, từ nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tiếp thu những truyền thống tốt đẹp về đạo đức, lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc.

Cha của Bác – ông Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước, từng thi đỗ cử nhân. Ông là người thầy đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dạy dỗ Người về học vấn và rèn luyện đạo đức. Cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh có lòng yêu nước nồng nàn, luôn khơi dậy trong con trai tinh thần đấu tranh chống lại ách áp bức, bất công.

Mẹ của Bác – bà Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ tần tảo, hiền hậu. Bà là người mẹ hiền đức, hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, là nguồn động lực tinh thần to lớn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời.

Anh chị em của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời và sự nghiệp của Người. Anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Sinh Khiêm là người anh cả, sớm giác ngộ con đường cách mạng, cùng với Nguyễn Tất Thành (sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh) tham gia các hoạt động yêu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không lập gia đình, không có con, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn động lực to lớn giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời và gặt hái được những thành công vĩ đại.

Những dấu mốc to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Người:

 • 1911: Lên tàu buôn Pháp làm thủy thủ, bôn ba qua nhiều nước, tìm kiếm con đường cứu nước.
 • 1919: Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Paris, tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • 1920: Tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Tours, trở thành đảng viên Cộng sản.
 • 1925: Thành lập Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng tại Quảng Châu, Trung Quốc.
 • 1930: Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng, Trung Quốc.
 • 1941: Chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII tại Pắc Bó, Cao Bằng, đề ra chủ trương “Giải phóng dân tộc, giành độc lập”.
 • 1945: Chủ trì Đại hội Quốc dân tại Tân Trào, Tuyên Quang, thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • 1945: Đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • 1946-1954: Lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
 • 1954-1969: Lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ đất nước, đấu tranh thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đời một di sản to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách lãnh đạo. Người là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và học tập.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh to lớn, nhưng cuối cùng đã giành được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Người đã thể hiện tài năng lãnh đạo xuất chúng, tầm nhìn chiến lược vĩ đại và ý chí quyết tâm mãnh liệt.

2.1. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) của dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược vĩ đại, ý chí quyết tâm mãnh liệt và tài thao lược xuất sắc, Người đã dẫn dắt nhân dân ta đi đến thắng lợi vẻ vang, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp
Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

Về mặt chính trị:

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối “Giải phóng dân tộc, giành độc lập” trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến.
 • Người trực tiếp lãnh đạo các hội nghị quan trọng của Đảng như Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (1941), Hội nghị Tân Trào (1945),… để bàn về chiến lược, sách lược cho cuộc kháng chiến.
 • Người là linh hồn của Chính phủ và Mặt trận Việt Minh, là người chủ trì các cuộc đàm phán với Pháp ở Hội nghị Fontainebleau (1946) và Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954).
 • Người trực tiếp viết nhiều bài báo, bài cáo, lời kêu gọi, chỉ thị,… để cổ vũ, động viên quân và dân ta chiến đấu.

Về mặt quân sự:

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho Quân đội nhân dân Việt Nam, là người trực tiếp lãnh đạo quân đội trong những giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến.
 • Người đề ra chiến lược “vườn không nhà trống”, “đánh nhanh thắng gọn”, “đánh giặc diệt giặc, bảo vệ quê hương” và nhiều chiến thuật linh hoạt, sáng tạo khác.
 • Người trực tiếp ra trận, chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954,…
 • Người là nguồn động viên tinh thần to lớn cho quân và dân ta trong suốt cuộc kháng chiến.

Về mặt ngoại giao:

 • Bác Hồ (Nguyễn Tất Thành) là người trực tiếp lãnh đạo các cuộc đàm phán với Pháp ở Hội nghị Fontainebleau (1946) và Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954).
 • Người vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho cuộc kháng chiến của Việt Nam.
 • Người là người có uy tín quốc tế lớn, góp phần quan trọng vào việc cô lập Pháp và buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam đã giành được thắng lợi vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Tấm gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ Việt Nam.

2.2. Ảnh hưởng của Bác với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ

Ảnh hưởng của Bác với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ
Ảnh hưởng của Bác với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ

Xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng: Người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển lực lượng Việt Minh. Sau này là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xây dựng thành lực lượng chính trị – quân sự mạnh mẽ, có khả năng chiến đấu và dẫn dắt cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược, đặc biệt là trong cuộc chiến chống Mỹ.

Tập hợp sự ủng hộ quốc tế: Bác đã thực hiện nhiều chuyến đi và phát biểu trên các diễn đàn quốc tế nhằm giành được sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp Việt Nam không chỉ nhận được sự ủng hộ về vật chất mà còn thêm sự ủng hộ về tinh thần từ các quốc gia bạn bè và các phong trào cách mạng trên thế giới.

Lãnh đạo và hướng dẫn chiến lược: Người đã giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện các chiến lược, chiến thuật của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dù không trực tiếp chỉ huy chiến dịch, nhưng tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của ông đã là kim chỉ nam cho sự dẫn dắt của Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương đến những chiến thắng quan trọng.

Là nguồn cảm hứng vô tận: Tinh thần và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điển hình là thông điệp “Không gì quý hơn độc lập tự do”, đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ người Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ và quá trình thống nhất đất nước sau này.

Những đóng góp này không chỉ giúp nước Việt Nam đạt được mục tiêu thống nhất đất nước mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển tư tưởng chính trị, xã hội sau này của Việt Nam.

3. Di sản và ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Di sản và ảnh hưởng của Bác là vô cùng to lớn và sâu sắc. Di sản của Người là nguồn tài sản quý báu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

3.1. Di sản kho tàng văn học của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo vĩ đại và còn là một nhà văn, nhà thơ xuất sắc. Di sản văn học của Người vô cùng phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, báo chí, nghị luận…

5 di sản văn học của Bác Hồ
5 di sản văn học của Bác Hồ

Một số tác phẩm tiêu biểu của Bác:

 • Đường Kách Mệnh – năm 1927
 • Nhật ký trong tù – năm 1942
 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – năm 1946
 • Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước – năm 1966
 • Di chúc – năm 1969
 • Tuyên ngôn độc lập – năm 1945

Giá trị to lớn của di sản văn học Hồ Chí Minh:

 • Thể hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh: Các tác phẩm của Người thể hiện một cách sinh động và sâu sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đó là lòng yêu nước, thương dân, tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm, sự giản dị, thanh cao…
 • Giá trị nghệ thuật độc đáo: Di sản văn học Hồ Chủ Tịch có giá trị nghệ thuật độc đáo, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống, hình ảnh sinh động, giàu sức gợi cảm.
 • Góp phần vào nền văn học Việt Nam: Di sản văn học mà Bác để lại là một phần quan trọng của nền văn học Việt Nam hiện đại, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học dân tộc.

3.2. Tư tưởng về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống
Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống

Văn hóa:

 • Văn hóa là nhu cầu tinh thần cao đẹp của con người: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa là nhu cầu tinh thần cao đẹp của con người, là biểu hiện của trình độ văn minh xã hội.
 • Mục tiêu của văn hóa: Mục tiêu của văn hóa là phục vụ con người, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Nội dung của văn hóa: Nội dung của văn hóa phải lành mạnh, tiến bộ, thể hiện bản sắc dân tộc.

Giáo dục đạo đức lối sống:

 • Đạo đức là cái gốc của con người: Bác cho rằng đạo đức là cái gốc của con người, là phẩm chất quan trọng nhất của mỗi người.
 • Mục tiêu của giáo dục đạo đức: Mục tiêu của giáo dục đạo đức là hình thành nhân cách con người mới, xã hội chủ nghĩa.
 • Nội dung của giáo dục đạo đức: Nội dung của giáo dục đạo đức phải phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của cách mạng, gắn liền với thực tiễn cuộc sống.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống có ý nghĩa quan trọng:

 • Định hướng cho sự phát triển của văn hóa và giáo dục: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống là kim chỉ nam cho sự phát triển của văn hóa và giáo dục trong xã hội ta hiện nay.
 • Góp phần xây dựng con người Việt Nam mới: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục đạo đức lối sống góp phần xây dựng con người Việt Nam mới, có đạo đức, trí tuệ, thể lực và lòng yêu nước.

4. Hình ảnh Bác Hồ trong lòng nhân dân

4.1. Hình ảnh Bác Hồ gần gũi, giản dị, gắn bó với nhân dân

Hình ảnh Bác Hồ gần gũi giản dị gắn bó với nhân dân
Hình ảnh Bác Hồ gần gũi giản dị gắn bó với nhân dân

Bác Hồ thường xuyên đi thị sát cơ sở, thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ. Người mặc bộ quần áo vải nâu giản dị, đi đôi dép cao su, đội chiếc mũ bạc màu. Bác ân cần trò chuyện, hỏi han từng người về tình hình sức khỏe, đời sống, công tác, học tập. Bác động viên, khích lệ họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ra sức chiến đấu và lao động sản xuất.

Bác sống hòa mình với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ mọi gian khổ. Bác ăn cơm canh rau đạm bạc, ở trong những căn nhà tranh vách đất, cùng nhân dân lao động trên đồng ruộng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Bác thường xuyên động viên nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Bác luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Bác thường xuyên thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, trẻ em mồ côi, v.v. Bác động viên họ vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống tốt và góp phần xây dựng đất nước. Bác cũng rất quan tâm đến giáo dục, đào tạo, khuyến khích nhân dân học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

4.2. Những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân trong và ngoài nước kính trọng, yêu mến

Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tình yêu nước nồng nàn: Bác Hồ dành trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bác hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe, thậm chí cả cuộc sống của mình để đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bác là tấm gương sáng về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
 • Ý chí độc lập, tự chủ: Bác Hồ luôn khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Bác kiên quyết đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, tự chủ của Tổ quốc. Bác là người đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.
 • Phong cách sống giản dị, thanh liêm: Bác Hồ sống giản dị, thanh liêm, không màng danh lợi. Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải sống giản dị, gần dân, thương dân. Bác là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
 • Lòng nhân ái, vị tha: Bác Hồ là vị lãnh tụ nhân ái, vị tha. Bác luôn yêu thương, đùm bọc mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó, neo đơn, bất hạnh. Bác là người đã có công lao to lớn trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

4.3. Sự hiện diện của Bác Hồ trong đời sống nhân dân ngày nay

Hình ảnh vị Cha già dân tộc kính yêu – vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau.

Ảnh chân dung:

 • Ảnh chân dung Bác Hồ được treo trang trọng tại các gia đình, cơ quan, trường học, và nơi công cộng.
Ảnh chân dung Bác Hồ được treo trang trọng tại trường học
Ảnh chân dung Bác Hồ được treo trang trọng tại trường học
 • Những bức ảnh Bác Hồ với nụ cười hiền từ, ánh mắt ấm áp luôn mang đến cho mọi người cảm giác gần gũi, thân thương và tiếp thêm động lực cho cuộc sống.

Tượng gỗ:

 • Tượng gỗ danh nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại các vị trí trang trọng trong nhà, cơ quan công ty, nơi thờ tự, hoặc các địa điểm lịch sử.
Tượng gỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Tượng gỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Những bức tượng gỗ Bác Hồ được làm bằng gỗ quý, chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự tôn kính và biết ơn của người dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tham khảo sản phẩm tượng Bác Hồ nhà Hương Đình:

Tranh gỗ:

 • Tranh gỗ điêu khắc về Bác Hồ thường khắc họa hình ảnh Bác đang làm việc, tiếp xúc với nhân dân, hoặc những khoảnh khắc đời thường giản dị.
 • Những bức tranh gỗ này mang giá trị nghệ thuật cao, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người là cha già dân tộc, là vị anh hùng giải phóng dân tộc, là nhà văn hóa lỗi lạc. Bác Hồ có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Bác là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

5. Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người
Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người

1 – “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”: Câu nói này là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích từ thư gửi học sinh sinh viên nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946. Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu vang dội, khẳng định giá trị to lớn của tuổi trẻ đối với mỗi cá nhân và dân tộc.

2 – “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và câu nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”: Đây là hai trong những câu nói nổi tiếng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được trích từ “Tuyên ngôn độc lập” đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu vang dội, khẳng định giá trị to lớn của độc lập tự do đối với mỗi cá nhân và dân tộc.

3 – “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?“: Lời dạy này của Bác là lời căn dặn vô cùng quý giá đối với mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam. Lời dạy này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tinh thần yêu nước nồng nàn và đạo đức cách mạng cao đẹp của Bác.

4 – “Trẻ em như búp trên cành; biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan“: là hai câu thơ trích từ bài thơ “Trẻ con” của Bác Hồ, được đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 106, ngày 21-9-1941. Hai câu thơ này thể hiện sự quan tâm, yêu thương sâu sắc của Bác Hồ đối với trẻ em, đồng thời cũng là lời căn dặn về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, nuôi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

5 – “Các ông giết 10 người của chúng tôi, chúng tôi giết 1 người của ông, nhưng cuối cùng các ông sẽ là người kiệt sức” – Trong số báo đăng ngày 14 tháng 3 năm 1998, tác giả Stanley Karnow của tạp chí TIME với tiêu đề ”HO CHI MINH”. Câu nói này có hàm ý dù cho quân xâm lược có thể gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam nhưng sẽ không thể đánh bại được dân tộc Việt Nam. Câu nói này được cho là của Bác. Câu nói thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên cường và ý chí chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước kẻ thù mạnh hơn.

6 – “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”: Câu nói này là lời mà Bác đã nói trích trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam DCCH”, ngày 15-9-1945. Lời dạy của Người là kim chỉ nam cho hành động của mỗi học sinh, mỗi người Việt Nam. Hãy cùng nhau chung tay học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

7 – “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.” Là một câu nói được Người phát biểu tại Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc vào ngày 13 tháng 9 năm 1958. Câu nói này khẳng định tầm quan trọng to lớn của việc giáo dục đào tạo con người đối với sự phát triển của đất nước. Trồng cây mang lại lợi ích cho con người sau mười năm, nhưng trồng người lại mang lại lợi ích cho đất nước sau trăm năm. Con người là yếu tố quyết định của mọi sự nghiệp, vì vậy đầu tư vào giáo dục đào tạo con người là đầu tư cho tương lai của đất nước.

8 – “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“: Đây là lời dặn dò thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nói vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng. Lời căn dặn này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc của Bác Hồ đối với non sông đất nước Việt Nam.

9 – “Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi“: là lời khẳng định mạnh mẽ về lòng yêu nước nồng nàn của Người, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với dân tộc. Chúng ta cần học tập và noi theo tấm gương của Người để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ngoài ra, còn rất nhiều câu nói nổi tiếng khác của Bác. Mỗi câu nói đều mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tinh thần yêu nước nồng nàn và đạo đức cách mạng cao đẹp của Người. Những lời dạy của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Kết luận

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn và là một anh hùng dân tộc của Việt Nam. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cả thế giới ghi nhận và mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hy vọng rằng, bài viết trên của Hương Đình đã thỏa mãn được bạn đọc, cảm ơn đã quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Đọc thêm về các bài viết khác tại Hương Đình:

Ông Địa Phúc Lộc Thọ Quan Vũ
Phật Di Lặc Thần Tài Gia Cát Lượng
Đạt Ma Sư Tổ Trần Quốc Tuấn  Võ Nguyên Giáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *